Long Short-Term Transformer for Online Action Detection, Xu, Xiong, Chen, Li, Xia, Tu, Soatto; 2021 - Summary
author: zhaoyue-zephyrus
score: 10 / 10

TL;DR